จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และบริเวณโดยรอบของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความประสงค์ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และบริเวณโดยรอบของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ
Calendar