จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ พร้อมอ่างล้าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๖ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ พร้อมอ่างล้าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๖ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศ ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังเอกสารแนบ
Calendar