จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา สำหรับงานวิจัย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา สำหรับงานวิจัย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar