จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องแยกโปรตีนตามแนวตั้งพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จงหวัดชลบุรี ๕ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องแยกโปรตีนตามแนวตั้งพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จงหวัดชลบุรี ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar