จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบพื้นฐานสำหรับวัดตัวอย่างแบคทีเรีย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบพื้นฐานสำหรับวัดตัวอย่างแบคทีเรีย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar