จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม PCR ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม (PCR) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar