จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเปิด-ปิดปากใบพืชและฟลูออเรนเซนต์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเปิด-ปิดปากใบพืชและฟลูออเรนเซนต์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

ร่างประกาศ ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังเอกสารแนบ

 
Calendar