จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบเสตอริโอ Stereo Microscope ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๑๐ ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบเสตอริโอ (Stereo Microscope) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังเอกสารแนบ
Calendar