จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว 30 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) 30 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar