จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านสื่อการเรียนการสอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ AIและหุ่นยนต์สมองกลพร้อมโปรแกรมตำบลโขมงอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ชุด

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านสื่อการเรียนการสอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
และหุ่นยนต์สมองกลพร้อมโปรแกรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคา

- เอกสารประกวดราคา

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Calendar