จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

ประกาศวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

เอกสารแนบ

ประกาศ

ตารางแนบท้าย
Calendar