จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เหยือกแข็ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เหยือกแข็ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

ร่างประกาศ ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังเอกสารแนบ
Calendar