จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ชนิด -๘๐ องศาเซลเซียส ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ตู้

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ชนิด -๘๐ องศาเซลเซียส ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

ร่างประกาศ ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังเอกสารแนบ

 
Calendar