จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศ ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังเอกสารแนบ
Calendar