จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo Microscope) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศ ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังเอกสารแนบ
Calendar