จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย. 64

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

กองบริการการศึกษา

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กองแผนงาน

กองคลังและทรัพย์สิน

ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Calendar