จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๔ [กค.-กย. ๖๔]

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)"

 

เอกสารดังแนบ

 
Calendar