จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ
Calendar