จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ

ขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ราคากลาง)
Calendar