จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ขอบเขตของงานฯ

รายละเอียดและคุณลักษณะของงานฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ (ราคากลาง)
Calendar