จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

เอกสารแนบ
Calendar