จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
Calendar