จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Campus Desktop Package จำนวน ๓๖๐ ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารแนบ 
Calendar