จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศคณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังเอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3
Calendar