จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลวแบบความเร็วสูง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคา

งาน ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลวแบบความเร็วสูง

จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธี e-bidding

1.ประกาศเชิญชวน

2.เอกสารประกวดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar