จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ

ราคากลาง
Calendar