จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
Calendar