จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน Digital Classroom ห้องปฏิบัติการชีววิทยา พร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน Digital Classroom ห้องปฏิบัติการชีววิทยา พร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar