จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓

   ผู้ประกาศข่าว วิภาดา เชื้อหมอ

เอกสารแนบ
Calendar