จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2564

    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2564

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.  2564

เอกสารแนบ
Calendar