จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ดังเอกสารแนบ
Calendar