จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2563

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 25 เครื่อง
Calendar