จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ
Calendar