จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว

 

ประกาศ

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ
Calendar