จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้องานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar