จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ บริเวณ 3 จุด จำนวน 4 ตู้ ณ ภายในอาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ บริเวณ 3 จุด จำนวน 4 ตู้  ณ ภายในอาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
เอกสารแนบ
Calendar