จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 และชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคางานจ้าง ดังเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตงานจ้าง ดังเอกสารแนบ

แบบรูปรายการ  ดังเอกสารแนบ
Calendar