จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กระจายลม 4 ทิศทาง จำนวน 2 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar