จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563)

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
Calendar