จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar