จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar