จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3
Calendar