จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

เอกสารประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ

ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ

รายละเอียดคุณลักษณะของงานซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ

ขอบเขตของงานซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
Calendar