จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ร่างเอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
Calendar