จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เเอกสารแนบ
Calendar