จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลฯ และเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบเคลื่อนที่ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
Calendar