จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อตู้เก็บเครื่องมือแพทย์แบบมีล้อเลื่อน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar