จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด
Calendar