จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศเชิญชวน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ร่างขอบเขตของงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar