จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง Kinetic UV-vis spectrophotometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Kinetic UV-vis spectrophotometer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง

เอกสารแนบ
Calendar